Understand what our SDK and location intelligence solution means for retail brands and publishers.

Privacy Shop Safe


Accurat garandeert de privacy van zijn gebruikers

Jouw privacy in het kort

Met deze korte samenvatting willen we je, in de geest van GDPR, zo transparant en duidelijk mogelijk informeren over de activiteiten van ons initiatief, de Shop Safe app, de data die we over jou als gebruiker van onze technologie verzamelen, hoe we deze verwerken en hoe je jouw rechten kan doen gelden.

Wat we doen?

Accurat ontwikkelde samen met zijn partners een mobiele applicatie Shop Safe om jou veilig en wel door de corona-crisis te loodsen m.b.t. je supermarkt bezoeken.

Welke data we verzamelen?

Onze technologie meet jouw locatie telkens je de app opent (tenminste – als je daar toestemming voor gaf). Die locatie-gegevens worden enkel gebruikt om de meest nabije winkels op te halen en te tonen. De enige gegevens die we opslaan, betreft de info die je deelt over je winkelbezoek. Gegevens zoals je naam, voornaam, emailadres, leeftijd, geslacht of andere worden nooit bewaard. Tevens heeft elk toestel een door ons gegenereerde, unieke code. Die bewaren we uitsluitend om te weten wie waar welke update doorstuurde of om een winkelbediende te herkennen als ‘geverifiëerde gebruiker’.

Met wie we je data delen?

Jouw data wordt met niemand gedeeld. We verzamelen ze louter om de app goed te laten werken.

Jouw rechten samengevat

Als gebruiker van een applicatie van onze klanten, kan je volgende rechten doen gelden:

 • Opvragen van je gegevens: alle informatie die we van je verzamelen, kan ten allen tijde gratis opgevraagd worden. Binnen 1 maand tijd bezorgen we je een file met daarin alle informatie die we van je verzamelde.
 • Verwijderen van je gegevens: op elk ogenblik kan je beslissen dat de gegevens die we van je verzamelen, verwijderd dienen te worden. Op dat ogenblik verwijderen we alle informatie die we van jou verzamelden binnen 1 maand tijd.
 • Het opvragen en verwijderen van jouw gegevens verloopt via onze klanten, zijnde de beheerder van de mobiele applicatie die je toestemming gaf. Als verwerker zal Accurat jouw rechten op hun vraag doen gelden binnen de gestelde termijn (1 maand).

Vragen?

Bij bijkomende vragen, kan je steeds mailen naar [email protected]. We maken er een punt van om je binnen de 5 werkdagen een antwoord te bieden. Onze DPO, data protection officer, betreft Anja Lemmens, ze is bereikbaar via [email protected].

Uitgebreide privacy policy

Door het gebruik van onze oplossingen aanvaardt de Gebruiker de praktijken en richtlijnen uitgeschreven in deze Privacy Policy en stemt hij toe om Zijn persoonlijke en niet-persoonlijke Data te verzamelen, te verwerken en te delen met Onze Klanten waartoe hij expliciete toestemming verleende.Accurat BV (“Accurat”, “Wij”, “Onze”) is gevestigd te Leernsesteenweg 155, 9800 Deinze. Deze privacy policy (“Privacy Policy”) omschrijft welke data (“Data”) we verzamelen via onze oplossing (“SDK”) van de app gebruikers (“Gebruiker”, “Gebruikers”, “Zijn”), hoe we deze verwerken en met wie (“Klant”, “Klanten”, “Hun”) we deze data delen. De policy omschrijft niet hoe onze Klanten de Data van de Gebruiker zelf verwerken.

1. Activiteiten van Accurat

Accurat creëerde de Shop Safe app. Deze app verzamelt Data over de Gebruikers via Hun mobiele applicati. Deze Privacy Policy licht toe hoe we de data verzamelen van Gebruikers en verwerken. Geen van deze data betreft persoonlijke informatie en kan ook nooit leiden tot de identificatie van een Gebruiker. Deze Data verzamelen, verwerken en beheren we als een goede huisvader waarbij meerdere maatregelen genomen worden om deze Data te beschermen. Wens je als Gebruiker je rechten te doen gelden zoals verder omschreven, kan je ons contacteren. Als Verwerker zal Accurat de vragen m.b.t. Jouw Rechten binnen de wettelijke termijn van 30 dagen uitvoeren.

2. Welke gegevens worden verzameld?

De Data die Accurat van Gebruikers verzamelt en verwerkt zijn volgende:

 • Precieze locatie (zoals GPS-signaal data) waaronder latitude (breedtegraad), longitude (lengtegraad), altitude (hoogte), speed (snelheid), heading (richting) en nauwkeurigheid van de locatie;
 • Een unieke, gegenereerde code voor jouw toestel;
 • Tijdstip (tijd, uur, seconde, tijdzone);
 • Privacy instellingen (Jouw toestemming voor het gebruik van onze applicatie).

De verzamelde en verwerkte Data wordt verwerkt om de nabije supermarkten te tonen of hun status te updaten na jouw inzending (drukte en voorraad).

3. Overdracht aan derde partijen

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij Jouw gegevens aan personen of ondernemingen die geen deel uitmaken van Accurat.

De verzamelde en verwerkte Data wordt bewaard gedurende een periode van 1 jaar, noodzakelijk voor het realiseren van onze dienstverlening en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals omschreven in deze Privacy Policy. Na intrekken van je toestemming, wordt alle persoonlijke Data verwijderd. Bepaalde data kan in geaggregeerde of gedepersonaliseerde vorm behouden blijven, waarbij het onmogelijk is om de Gebruiker te identificeren.

4. Wettelijke verplichtingen

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Accurat uw data ingevolge van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet doorgeven.

5. Hoe lang worden uw gegevens bijgehouden?

De verzamelde en verwerkte data worden gedurende 1 jaar bijgehouden. Na intrekken van je toestemming, wordt alle persoonlijke Data verwijderd. Bepaalde data kan in geaggregeerde of gedepersonaliseerde vorm behouden blijven, waarbij het onmogelijk is om de Gebruiker te identificeren.

6. Minimale gegevensverwerking

De gebruikersdata die wij verzamelen zijn adequaat en relevant voor onze doeleinden. We beperken onze verzameling van uw data gegevens tot een minimum hoeveelheid dewelke nodig is voor de doeleinden waarvoor wij de persoonlijke gegevens verwerken.

7. Rechten van de Gebruiker

Als Gebruiker kan men op elk ogenblik verhinderen dat Zijn locatie gedeeld wordt door het afzetten van de locatie diensten via het operating systeem.

 • Bij iOS betreft dit Instellingen > Privacy > Locatie Instellingen.
 • Op Android: Instellingen > Locatie.

Zodra men “opt out” van deze instellingen, kan er geen Gebruikers Data meer verzameld worden door de SDK. Als Gebruiker kan men verhinderen dat Zijn “mobile advertising identifier” gedeeld wordt.

 • Op iOS gebeurt dit via het activeren van “Beperk Advertentie Tracking” via Instellingen > Privacy > Advertenties.
 • Bij Android kan men “Opt Out of Ads Personalization” activeren via Instellingen > Google > Advertenties.

Zodra de Gebruiker verhindert dat deze identifier gedeeld wordt, worden geen Gebruikers Data verzameld. Merk op dat bovenstaande methodes voor het instellen van deze gegevens kan wijzigen. Rechten zoals deze door GDPR wetgeving voorzien worden, zijn volgende:

 • Toegang: als Gebruiker kan men via de contacten zoals opgegeven in de privacy policy van de Klanten vragen om de Data waarover Accurat beschikt in te zien. Dit gebeurt binnen een periode van 1 maand.
 • Rechtzetten: als Gebruiker kan men via de contacten zoals opgegeven in de privacy policy van de Klanten vragen om de Data waarover Accurat beschikt recht te zetten. Dit gebeurt binnen een periode van 1 maand.
 • Verwijderen: als Gebruiker kan men via de contacten zoals opgegeven in de privacy policy van de Klanten vragen om de Data waarover Accurat beschikt te laten verwijderen. Dit gebeurt binnen een periode van 1 maand.
 • Intrekken van toestemming: als Gebruiker kan men via de contacten zoals opgegeven in de privacy policy van de Klanten vragen om de toestemming die men verleende voor het gebruik van de Data waarover Accurat beschikt in te trekken. Binnen 1 maand tijd wordt verhinderd dat de verzamelde en verwerkte Data van een Gebruiker nog gedeeld wordt met de Klant.
 • Overdraagbaarheid: als Gebruiker kan men via de privacy contacten van de Klanten vragen om de Data waarover Accurat beschikt te verkrijgen om deze over te dragen naar een vergelijkbare partij. Dit gebeurt binnen een periode van 1 maand.

8. Data veiligheid

Accurat heeft administratieve, technische en fysieke maatregelen getroffen om zowel de fysieke faciliteiten, de computer software, de databases en de netwerk omgevingen die gehanteerd worden te beveiligen met de grootste zorg. Dit moet toelaten dat de Gebruikers Data en andere beschermd is tegen verlies, misbruik of aanpassingen. Hoewel geen enkele methode 100% garanties kan bieden, doet Accurat er alles aan om alle haalbare mogelijke maatregelen te nemen. In geen geval kan Accurat aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de gebruikersdata.

9. Aanpassingen

Accurat behoudt het recht om deze Privacy Policy aan te passen op elk ogenblik door deze aanpassingen toe te voegen op de Accurat website.

10. Vragen, Bezorgdheden of Klachten

Indien er als Gebruiker of Klant vragen zouden zijn m.b.t. de applicatie, onze diensten of onze Privacy Policy, is het aangewezen contact op te nemen via [email protected]. Het is toegestaan om een klacht te formuleren via de toeziende overheden in geval van een data breuk of het niet nakomen van de wetgeving door Accurat.

Accurat BV
Leernsesteenweg 155
9800 Deinze
België

CEO: Bart Muskala ([email protected])
DPO: Anja Lemmens ([email protected])

Alle voorschriften zoals opgelegd door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) worden door Accurat gevolgd. Als u het niet eens bent met de manier waarop Accurat.AI uw gegevens verwerkt, kan u contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Drukpersstraat 35, 1000 Brussel Tel+32 (0)2 274 48 00 – Fax +32 (0)2 274 48 35 [email protected] https://www.privacycommission.be/nl/contact 

Laatste aanpassing: 24 maart 2020